Tip hier de redactie
Blog
Bekijk overzicht
3 December 2009
Artikel delen

Kennisplatform stimuleert taalbewust lesgeven door alle leraren

Categories

Tags

  Deel dit artikel

  Wilt u belangrijke informatie delen met de redactie?

  Tip hier de redactie

  Vandaag overhandigt het expertisecentrum LEONED aan B.J. van Bochove, voorzitter van de Kamercommissie voor OCW, een nieuw ontwikkeld kennisplatform voor taalontwikkelend lesgeven. Dit kennisplatform komt ter beschikking aan alle lerarenopleidingen voor primair en voortgezet onderwijs. Uitgangspunt van het kennisplatform is dat het stimuleren van taalontwikkeling een voortdurende rol speelt in het gehele onderwijs en dat alle (vak)leraren daarin een taak hebben.
  Het Landelijk Expertisecentrum Opleidingen Nederlands en Diversiteit (LEONED) is een consortium van het Lectoraat Lesgeven in de Multiculturele School (Faculteit Educatie/ Hogeschool Utrecht), het Instituut voor Leraar en School (Radboud Universiteit Nijmegen) en het Expertisecentrum Nederlands (Radboud Universiteit Nijmegen). De afgelopen drie jaar heeft LEONED in samenwerking met een uitgebreid netwerk van opleiders en opleidingsinstituten het digitale kennisplatform opgebouwd. Het consortium is in 2007 ingericht vanuit de subsidieregeling landelijke expertisecentra lerarenopleidingen.

  Referentieniveaus

  Volgend jaar wordt wettelijk vastgelegd dat in alle onderwijssectoren gewerkt moet worden aan referentieniveaus taal en rekenen zoals voorgesteld door de adviescommissie Doorgaande Leerlijnen Taal en Rekenen. De experts uit LEONED stellen dat het essentieel is dat alle docenten hun verantwoordelijkheid nemen om de referentieniveaus voor taalvaardigheid te bereiken. Daartoe is opleiding en professionalisering van docenten in alle vakken en sectoren noodzakelijk. De website geeft opleidingen de nodige ondersteuning en opleidingsmaterialen, waaronder praktijkvoorbeelden, een theoretische kennisbasis en specifieke competentieprofielen voor taaontwikkelende leraren.

  Heterogene klassen

  Het invoeren van de referentieniveaus voor taal in primair en voortgezet onderwijs vraagt om leraren die taalgericht oftewel taalontwikkelend kunnen werken. Dat houdt in dat een leraar de taalontwikkeling van al zijn leerlingen effectief kan volgen en stimuleren. In het huidige onderwijs is er bijna altijd sprake van taalheterogene klassen: sommige kinderen zijn meertalig, andere hebben een taalachterstand. Dit vereist van leraren een taalbewuste didactiek. Vernieuwend in het Kennisplatform is ook dat de taalproblematiek en taaldidactiek door de sectoren heen op een eenduidige manier worden beschreven, waar voorheen opleiders en didactici binnen hun eigen sector een uiteenlopend begrippenkader hanteerden. Zo kunnen ook doorgaande leerlijnen door de opleidingen tot stand worden gebracht.

  Tags

  Deel dit artikel

  Wilt u belangrijke informatie delen met de redactie?

  Tip hier de redactie

  Gerelateerd

  BLIJF OP DE HOOGTE VAN AL HET ONDERWIJSINNOVATIE NIEUWS