Tip hier de redactie
Nieuws
Bekijk overzicht
21, Wednesday, October , 2020
Artikel delen

Inspectie van afstandsonderwijs update

Categories

Tags

  Deel dit artikel

  Wilt u belangrijke informatie delen met de redactie?

  Tip hier de redactie

  De Inspectie van het Onderwijs stelt, in overleg met het onderwijsveld, een toezichtvisie op afstandsonderwijs op. De definitieve versies van de toezichtinstrumenten moeten in december 2020 klaar zijn.

  De inspectie ontwikkelt instrumenten om de kwaliteit van afstandsonderwijs en hybride onderwijs (en de borging hiervan) effectief in kaart te brengen en te beoordelen. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om lesobservaties en digitale lessen, schoolbezoeken en een gespreksleidraad voor bestuursgesprekken. Deze instrumenten zijn in ontwikkeling. Daarnaast ontwikkelt de inspectie een toezichtvisie op afstandsonderwijs, gevoed door de wettelijke kaders en de wetenschap.

  De definitieve versies van de toezichtinstrumenten, die in december 2020 gereed moeten zijn, gebruikt de inspectie ook voor de Staat van het Onderwijs 2021. Hiermee geeft de inspectie inzicht in de kwaliteit (en kwaliteitsborging) van het afstandsonderwijs en hybride onderwijs in Nederland.

  Toezicht schooljaar 2020/2021

  Uitgangspunt van het toezicht van de inspectie in schooljaar 2020/2021, waarin het reguliere onderwijs nog te maken heeft met corona, blijft toezicht op afstand waar dat kan. De inspectie doet vooral onderzoek op locatie als ze risico’s ziet en gesprekken en onderzoek ter plekke nodig vindt. Wat nodig is, wordt per geval bekeken. Bij onderzoek op locatie volgt de inspectie uiteraard de geldende richtlijnen.

  De onderzoeken op verzoek om te beoordelen of een school (in po, vo of so) de waardering Goed kan krijgen, worden vooralsnog on hold gezet.

  Op de website van de Inspectie van het Onderwijs staat puntsgewijs welke gevolgen de coronacrisis heeft op het toezicht. Deze zijn hieronder op een rijtje gezet:

  Gevolgen voor het toezicht

  • Onderzoek bij risico’s/signalen – De inspectie houdt onverkort toezicht op risicobesturen, en op risicoscholen, -afdelingen en -opleidingen. Daar kan onderzoek op locatie bij horen.
  • Vierjaarlijks onderzoek besturen en scholen – Bij besturen en scholen die volgens de vierjaarscyclus worden bezocht, maakt de inspectie een inschatting van de risico’s. Dit gebeurt op basis van een analyse van meldingen, signalen en de toezichtshistorie.
   • Zijn er risico’s, dan volgt een gesprek met het bestuur en zo nodig onderzoek ter plaatse.
   • Wordt er in het voorbereidend onderzoek geen risico gevonden, dan bespreekt de inspectie dit met het bestuur, in principe op afstand. Zijn bestuur en inspectie het eens, dan legt de inspectie dit vast in een brief aan het bestuur, waarbij de inspectie géén oordelen geeft op bestuurs- of schoolniveau. Besturen die op deze manier zijn onderzocht, zet de inspectie als eerste weer op de planning voor de volgende cyclus (startend op 1 augustus 2021). Het is de bedoeling dat de inspectie vanaf die datum gaat werken met een bijgesteld onderzoekskader.
  • Herstelonderzoek – De inspectie bekijkt per situatie hoe het herstelonderzoek plaatsvindt en of onderzoek op locatie daar onderdeel van is. Zodra herstelonderzoeken zijn afgerond, actualiseert de inspectie de oordelen.
  • Onderzoek naar Goed – Onderzoeken op verzoek om te beoordelen of een school (in po, vo of so) of opleiding (in het mbo) de waardering Goed kan krijgen, worden vooralsnog on hold gezet. Zodra deze onderzoeken weer uitgevoerd kunnen worden, volgt hierover nader bericht. Onderzoeken naar Goed als onderdeel van een vierjaarlijks onderzoek vormen hierop een uitzondering.
  • Excellentietraject – De aanmeldtermijn voor het traject Excellente Scholen 2020 is gesloten. Het onderzoek van de jury zal in de periode december 2020 tot en met februari 2021 in principe op locatie plaatsvinden.
  • Themaonderzoek – De themaonderzoeken worden zoveel mogelijk uitgevoerd en afgerond, in principe op afstand.

  Tags

  Deel dit artikel

  Wilt u belangrijke informatie delen met de redactie?

  Tip hier de redactie

  BLIJF OP DE HOOGTE VAN AL HET ONDERWIJSINNOVATIE NIEUWS